Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

 

Zapraszamy na zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Placówce OREW w Alojzowie

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

 


Wniosek o przyjęcie na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - Pobierz


 

Pierwszy Zespół Rewalidacyjno - Wychowawczy w OREW w Alojzowie

Pierwszy Zespół Rewalidacyjno - Wychowawczy w OREW w Alojzowie

     W Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym w Alojzowie powstał pierwszy Zespół Rewalidacyjno -Wychowawczy dla dwójki Wychowanków. Podopieczni poddani zostali kompleksowym działaniom diagnostycznym, służącym opracowaniu indywidualnego programu terapeutycznego. Wychowankowie stymulowani są w zakresie rozwoju psychoruchowego, intelektualnego, społecznego a w szczególności dojrzałości społecznej, w tym sprawności w samoobsłudze, zaradności osobistej, umiejętności pełnienia ról społecznych. Całość działań uzupełnia proces rehabilitacji leczniczej.

b_250_200_16777215_00_images_orew__DSC4026.jpg

Publikacja

Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy (OREW) w Alojzowie ogłasza nabór w ramach realizacji obowiązku szkolnego na rok szkolny 2015/2016.

Dzieci i młodzież przyjmowane są do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Alojzowie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno - wychowawczych grupowych wydanego przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. Do OREW przyjmowane są dzieci na podstawie woli rodziców wyrażonej na piśmie.

W przypadku dziecka realizującego obowiązek szkolny i obowiązek nauki niezbędna jest też zgoda dyrektora szkoły macierzystej, w której rejonie dziecko mieszka.

Ośrodek prowadzi nauczanie w grupach:

1. Rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży głęboko    upośledzonych umysłowo - od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat.

Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosownie do ich możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych. Zajęcia zespołowe prowadzi się w zespołach liczących od 2 do 4 uczestników zajęć. Minimalny wymiar zajęć wynosi 20 godzin tygodniowo - nie więcej niż 6 godzin dziennie.


2. Edukacyjnych - dla dzieci i młodzieży z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym ze sprzężeniami (uczniowie niesłyszący, słabo słyszący, niewidomi i słabo widzący, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem). Z uwagi na specyficzne potrzeby każdego z wychowanków konstruowane są indywidualne programy terapeutyczne, obejmujące różne sfery funkcjonowania ucznia:

- samoobsługa;

- umiejętność komunikowania się;

- umiejętności społeczne;

- umiejętności z zakresu motoryki małej i dużej.

Uczniowie OREW będą realizować obowiązek szkolny w klasach:

I-III szkoły podstawowej,

IV- VI szkoły podstawowej,

I-III gimnazjum,

Celem głównym edukacji uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie go - stosowanie do jego możliwości - w takie wiadomości i umiejętności, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby.

Metody pracy:

§  stymulacja polisensoryczna w sali Doświadczania Świata;

§  terapia zaburzeń sensorycznych SI;

§  metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne;

§  metoda NDT-Bobath;

§  kinezyterapia;

§  fizykoterapia;

§  hydroterapia;

§  hortiterapia.

 

Zajęcia prowadzone są przez pedagoga specjalnego - oligofrenopedagoga, psychologa, terapeutę zajęciowego, logopedę oraz fizjoterapeutę – terapeutę NDT- Bobath  uprawnionego do samodzielnego prowadzenia terapii neurorozwojowej.

OREW prowadzi wypożyczalnię pomocy terapeutycznych, sprzętu rehabilitacyjnego, których zasoby udostępniane są w pierwszej kolejności wychowankom oraz innym osobom z niepełnosprawnością intelektualną, na warunkach określonych przez Zarząd Koła.

Sprzęt rehabilitacyjny to m.in.:

 • elektryczne wózki inwalidzkie;

·       rampy (szyny) podjazdowe aluminiowe;

·       rampy progowe do niwelowania progów, schodów oraz wszelkich uskoków;

·       chodziki (różne rozmiary);

·       wózki rehabilitacyjne dziecięce – spacerówki;

·       wózki inwalidzkie dla dzieci – aktywne;

Szczegółowe informacje o procedurach przyjęcia i funkcjonowania placówki można znaleźć na stronie internetowej www.werbkowice.psoni.org.pl,  w zakładce OREW, oraz pod numerem telefonu 84 639 73 43 w godzinach 9.00-16.00, w siedzibie placówki: Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy (OREW) w Alojzowie, Alojzów39, 22-550 Werbkowice.

Zapraszamy rodziców z dziećmi na bezpłatne konsultacje ze specjalistami oraz osobistym zapoznaniem się z ofertą ośrodka.

Procedury Przyjęcia Wychowanka

PROCEDURY

PRZYJĘCIA WYCHOWANKA

 

do OŚRODKA REHABILITACYJNO - EDUKACYJNO –WYCHOWAWCZEGO

w Alojzowie

Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Werbkowicach

 

I.                PODSTAWA PRAWNA


na podstawie Statutu Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego przyjętego Uchwałą Nr 10/2015 Zarządu Koła PSONI w Werbkowicach z dnia 26.06. 2015 r.

 1. Ośrodek przeznaczony jest dla wychowanków w wieku: od chwili wykrycia niepełnosprawności do 25-go roku życia, którzy wymagają kompleksowej, wielodyscyplinarnej pomocy rehabilitacyjno-edukacyjnej świadczonej w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do stanu psychofizycznego i wieku.
 2. Wychowankowie OREW – należy przez to rozumieć dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, wychowaniem przedszkolnym, rocznym przygotowaniem przedszkolnym, dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim realizujące poprzez zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze obowiązek szkolny i obowiązek nauki, uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym lub umiarkowanym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, pacjentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych i osoby z upośledzeniem umysłowym uczestniczące w innych formach prowadzonych przez OREW.

 

 1. ZASADY PRZYJĘCIA WYCHOWANKA

 

 1. Do OREW przyjmowani są wychowankowie na podstawie podania złożonego przez rodziców lub jednego z rodziców, do którego dołączono, w zależności od formy uczestnictwa:
  1. opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
  2. orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych;
  3. orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność sprzężoną;
  4. orzeczenie o niepełnosprawności lub ostopniu niepełnosprawności wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności;
  5. skierowanie od lekarza;
  6. decyzję dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie których wychowanek mieszka zezwalającą na realizację odpowiednio rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
 2. Przyjęcia wychowanków odbywają się do końca sierpnia każdego roku, w wyjątkowych przypadkach, uwzględniając potrzeby i możliwości OREW przyjęcie może nastąpić w innym terminie.
 3.  Decyzje o przyjęciu wychowanka do placówki podejmuje dyrektor OREW.  Decyzja ma formę pisemną.
 4. Decyzja o przyjęciu do OREW stanowi podstawę wpisu wychowanka do księgi wychowanków.
 5. Oprócz wyżej wymienionych dokumentów rodzice lub prawni opiekunowie podczas rozmowy wstępnej zobowiązani są do okazania dokumentacji medycznej, dotyczącej dotychczasowego leczenia i rehabilitacji dziecka.
 6. Dyrektor powiadamia o przyjęciu wychowanka do OREW oraz informuje o spełnianiu przez wychowanka obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej lub gimnazjum,  w obwodzie której wychowanek mieszka.
 7. Dyrektor szkoły macierzystej, w przypadku wychowanków z umiarkowanym lub znacznym upośledzeniem umysłowym wydaje decyzję zezwalającą na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Dodatkowo zawarte zostaje porozumienie między dyrektorem OREW a szkołą macierzystą na ściśle określonych warunkach, podpisane przez dyrektora szkoły macierzystej oraz dyrektora OREW oraz rodziców lub prawnych opiekunów wychowanka.
 8. Dziecko z rodzicami lub opiekunami konsultowane jest przez specjalistów OREW: lekarz rehabilitacji medycznej, psycholog, logopeda, oligofrenopedagog, z których każdy dokonuje wstępnej diagnozy.
 9. Dziecko na podstawie wstępnej diagnozy wielospecjalistycznej skierowane zostaje przez Dyrektora OREW do odpowiedniej grupy edukacyjnej lub zespołu rewalidacyjno -wychowawczego.
 10. W przypadku gdy dziecko lub rodzice nie spełnią wyżej wymienionych kryteriów lub ośrodek nie jest w stanie zapewnić dziecku (ze względu na stan zdrowia) odpowiednich warunków do nauki, rehabilitacji i opieki - ośrodek może odmówić przyjęcia do placówki.

 

 1. ZASADY SKREŚLENIA WYCHOWANKA

 

 1. Skreślenie wychowanka realizującego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki z księgi wychowanków następuje z chwilą przekroczenia wieku realizacjiobowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. W przypadku przekroczenia wieku uprawniającego do uczestniczenia w zajęciach w OREW skreślenie następuje z końcem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym wychowanek kończy wymagany wiek.
 2. Skreślenie wychowanka realizującego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki z księgi wychowanków może nastąpić w każdym czasie na wniosek rodziców lub jednego z rodziców.
 3. Dyrektor powiadamia pisemnie dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie, której wychowanek mieszka, o jego skreśleniu z księgi wychowanków realizujących w OREW obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

 

IV. PROCEDURY DIAGNOZY MEDYCZNEJ

 

 1. Podczas przyjęcia dziecka do OREW wymagane jest:
  • Skierowanie od jednego z wymienionych specjalistów: lekarza rodzinnego, neurologa, lekarza rehabilitacji medycznej, ortopedy - traumatologa, chirurga dziecięcego, reumatologa - w zależności od rodzaju schorzenia i potrzeby ewentualnej rehabilitacji;
  • Skierowanie od neonatologa respektowane wyłącznie przy potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
 2. Badanie wstępne dziecka w OREW odbywa się wyłącznie w obecności rodziców - wymagana jest cała dotychczasowa dokumentacja medyczna dziecka.
 3. Rozmowa z fizjoterapeutą prowadzącym zajęcia z dzieckiem w celu ustalenia wspólnego kierunku oddziaływań i wymagań w dalszym usprawnianiu podczas pobytu w placówce.
 4. Okresowa kontrola stanu zdrowia dziecka, konsultacje z rodzicami i ewaluacja oddziaływań rehabilitacyjnych.

 

V. PROCEDURY DIAGNOZY I KWALIFIKACJI DO TERAPII PSYCHOLOGICZNEJ

 1. Rozmowa wstępna i wywiad dotyczący dotychczasowego przebiegu rozwoju, rehabilitacji i terapii dziecka, określenie zachowań trudnych dla rodzica w domu oraz jego oczekiwań dotyczących pracy z wychowankiem.
 2. Analiza dokumentacji psychologicznej, w tym orzeczenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
 3. Obserwacja dziecka w czasie aktywności własnej, zabaw kierowanych prowadzonych przez psychologa.
 4. Diagnoza psychologiczna z wykorzystaniem dostępnych narzędzi badawczych (wykaz testów i narzędzi badawczych - załącznik 1).
 5. Diagnoza funkcjonalna - określenie słabych i mocnych stron dziecka oraz wskazanie głównych celów terapeutycznych.
 6. Obserwacja procesu adaptacji dziecka w placówce.
 7. Określenie możliwości rozwojowych i kierunków pracy terapeutycznej.
 8. Opracowanie przez Zespół Terapeutyczny Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego bądź Indywidualnego Programu Rewalidacyjno-Wychowawczego.
 9. Terapia psychologiczna indywidualna lub grupowa, zgodna z potrzebami dziecka, w tym ukierunkowana na:
  • Usprawnianie i rozwijanie kontaktu z dzieckiem,
  • Wydłużanie okresu koncentracji i skupienia na zadaniu,
  • Rozwijanie kompetencji społecznych: obserwacji, naśladownictwa, współpracy i współdziałania,
  • Niwelowanie niepożądanych zachowań, utrudniających pracę pedagogiczną oraz funkcjonowanie w grupie,
  • Zajęcia relaksacyjne i wyciszające,
  • Zajęcia rozwijające aktywność poznawczą, w tym stymulację polisensoryczną w sali doświadczania świata.
 10. Monitorowanie tempa nabywania nowych umiejętności, ewaluacja działań terapeutycznych.
 11. Psychoedukacja rodziców: udzielanie porad i wskazówek do pracy w domu, wspieranie rodzin i włączanie w pracę z dzieckiem.
 12. Stała współpraca z zespołem specjalistów OREW w celu dostosowania wymagań terapeutycznych do możliwości i potrzeb ucznia.

 

VI. PROCEDURY DIAGNOZY LOGOPEDYCZNEJ

 

 1. Wywiad z rodzicami.
 2. Analiza dokumentacji medycznej.
 3. Orientacyjne badanie słuchu fizycznego lub obserwacja reakcji słuchowych dziecka.
 4. Ocena stanu narządów artykulacyjnych.
 5. Badanie mowy:

- rozumienie,

- nazywanie,

- powtarzanie,

- spontaniczne wypowiedzi,

- artykulacja

 1. W przypadku gdy dziecko nie podejmuje żadnej z proponowanych prób, nie można nawiązać współpracy, wówczas obserwujemy jego zachowanie i sposób komunikowania się z otoczeniem.

Procedura powinna być stosowana elastycznie zarówno w zakresie kolejności czynności diagnostycznych jak i dobieranych metod.
 

VII. PROCEDURY DIAGNOZY PEDAGOGICZNEJ

 1. Rozmowa z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka:
  • Funkcjonowanie dziecka w rodzinie
  • Mocne i słabe strony dziecka
 2. Szczegółowa analiza dokumentów:
  • Wnikliwa analiza orzeczenia PPP o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych i zawartych w nich zaleceń.
  • Zapoznanie z dokumentacją opisującą wcześniejsze losy edukacyjne dziecka (opinie, oceny funkcjonowania dziecka wykonane w innych placówkach - przedszkole, ośrodek wczesnej interwencji, ośrodek wczesnego wspomagania rozwoju, szkoła, inna placówka).
  • Zapoznanie z dodatkowymi dokumentami dostarczonymi przez rodziców/prawnych opiekunów tj. karty zdrowia dziecka, wyniki badań psychologicznych wykonane w innych placówkach.
 3. Nawiązanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego z dzieckiem, będącego podstawą do prowadzenia dalszej terapii.
 4. Obserwacja pedagogiczna umiejętności i zachowań dziecka w zakresie czterech sfer funkcjonowania: samoobsługa, komunikacja, uspołecznienie oraz motoryka duża i mała.
 5. Zapoznanie z diagnozą psychologiczną, logopedyczną i medyczną wychowanka.
 6. Dokonanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania wychowanka (sporządzenie diagnozy funkcjonalnej).
 7. Skonstruowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno - Terapeutycznego lub Indywidualnego Programu Rewalidacyjno -Wychowawczego.

 

Alojzów 01.09.2015 r.

Kontakt

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Werbkowicach

Warsztat Terapii Zajęciowej w Alojzowie
Alojzów 39, 22-550 Werbkowice
tel./fax. : +48 (84) 639-73-43
Email :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona www : www.werbkowice.psoni.org.pl

Numer konta bankowego: Bank Spółdzielczy w Werbkowicach 24 9642 0009 2001 0000 1603 0001